Przedszkole w Przysiersku

Rekrutacja 2015/2016 w Przedszkolu w Przysiersku

Przysiersk , dnia 26.03.2015 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru
na rok 2015 / 2016

Dyrektor Przedszkola w Przysiersku ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Przysiersku  na rok szkolny 2015/2016   od dnia 26 marca  2015 r.  do   23 kwietnia 2015r.Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 23 kwietnia 2015 roku.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 29 kwietnia kwietnia  2015 roku.

Regulamin rekrutacji kandydatów do publicznego Przedszkola w Przysiersku
na rok szkolny  2015 / 2016

Podstawa prawna:

–    Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
–    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.)

I. Zasady  rekrutacji
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.).
W szczególności:

1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze  gminy Bukowiec.
2.  W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku  5  lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Przysiersk oraz dzieci 4 letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. Na pozostałe miejsca w przedszkolu przyjmowane będą dzieci w wieku 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku od 2,5 lat.
4.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)                 wielodzietność rodziny kandydata;
2)                 niepełnosprawność kandydata;
3)                 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)                 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)                 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)                 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)                 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:
8)  rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają  naukę w systemie dziennym:
a)obydwoje rodziców – 4 punkty,
b)   jedno z rodziców – 2 punkty;
9)  rodzice kandydata zadeklarowali  czas pobytu w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie – 3 punkty;
10)   kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola w obwodzie szkoły podstawowej miejsca zamieszkania – 2 punkty;
11)    rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola – 2 punkty.
7.      Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w
pkt  6  od  1,2,4 odpowiednio:
1)   zaświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym, zawierające nazwę oraz adres siedziby pracodawcy lub nazwę i adres siedziby uczelni;
2)  oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz miejsca zamieszkania kandydata;
3)  oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do wybranego przedszkola.

II.           Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16

1. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  od 26.03.2015 do 23.04.2015 r.(w dni pracy przedszkola).
2.  W sytuacji , kiedy liczba zgłoszonych kandydatów w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola  powołuje  Komisję Rekrutacyjną , w skład której wchodzą:
*  dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
*  jeden  przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
Do 28  kwietnia  rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną .
Do 29 kwietnia do godz. 14.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola i
imiennej listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych oraz listy rezerwowej.
3.  Rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w przedszkolu dyrektor przedszkola może prowadzić  od zakończenia rekrutacji właściwej, do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  którego rekrutacja dotyczy.

III.        Postanowienia końcowe
1.      Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w ubiegłym roku  składają  na kolejny rok szkolny  deklarację (wniosek ) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego .
2.      W każdym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji Rekrutacyjnej.
3.      Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.
4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola umieszczone na tablicy informacyjnej dla rodziców w przedszkolu.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do przedszkola rodzic/ prawni opiekunowie mogą wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Uzasadnienie rodzic otrzymuje w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia.
6.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
7.      Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie www.oswiata.bukowiec.pl – w zakładce Przedszkola ( Przedszkole w Przysiersku –  Aktualności )

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>